۲۳ بهمن ۱۳۹۶ 0 دیدگاه

اعلام اسامی برندگان مسابقه «صدای کودک من»

پس از پایان مهلت دریافت دلنوشته ها، تمام متن هایی که فایل الکترونیک آن ها ارسال شده بود یا پرینت آن ها در صندوق ویژه مسابقه انداخته شده بود، در اختیار داوران قرار گرفت.

داوران متن ها به صورت مستقل بر اساس ۳ فاکتور سبک نگارش، ویژگی های ادبی و بار احساسی بر روی مقیاس ۱۲ نمره ای امتیازبندی نمودند.

سپس برآیند آرا مورد بررسی قرار گرفت و ۷ متن که حائز بیشترین امتیاز شده بودند، به عنوان متن های برتر انتخاب شدند.

اسامی برندگان این مسابقه به شرح زیر می باشد: