۳ مرداد ۱۳۹۶ 0 دیدگاه

اولین جلسه ژورنال کلاب مرکز تبسم

اولین جلسه ژورنال کلاب با عنوان:

(Central Auditory Processing Disorder (CAPD

در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶

با حضور درمانگران و مربیان مرکز تبسم و تیم کاشت شنوایی خوزستان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور برگزار شد.