لیست خدمات مجتمع تبسم

 • تنها مرکز کاشت حلزون شنوایی در استان خوزستان
 • ارزیابی فوق تخصصی گوش، حلق، بینی و حنجره
 • تجویز و تنظیم انواع سمعک های نامرئی، دیجیتال، هوشمند و سیستم های کاشت حلزون
 • انجام کلیه آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنوایی (ASSR , ABR , OAE , HearLab)
 • انجام کلیه آزمون های بررسی سیستم تعادل  (VGN , EcochG , VEMP , vHIT)
 • توانبخشی ضایعات محیطی و مرکزی سیستم تعادل
 • مشاوره و توانبخشی شنوایی افراد کم شنوا و ناشنوا (کاربران سمعک و کاشت حلزون شنوایی)
 • تمپانومتری سه بعدی (Wideband Tympanometry)
 • ارزیابی و درمان وزوز (نورفیدبک ، CBT ، tDcs  و تینیتوس مسکر)
 • ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک در منزل
 • تصویربرداری از حنجره (ویدئواستروبوسکوپی)
 • گفتاردرمانی برای افراد کمشنوا، کاشت حلزون، لکنت زبان، شکاف کام، اختلالات تلفظ و صوت کاردرمانی