۱۰ مهر ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

روش های آموزش کودکان مهد کودک و پیش دبستانی

روش های آموزش کودکانروش های آموزش کودکان مهد کودک و پیش دبستانی به دو صورت آموزش مستقیم و آموزش غیرمستقیم می باشد.

روش های آموزش کودکان به صورت مستقیم

آموزش مستقیم یعنی آموزش با هدفی خاص و محدود که در آن کودک باید مفهومی معین را یاد بگیرد و آن را با مفاهیم قبلی ذهن خود مربوط کند و از آن در مسائلی که برایش پیش می آید، بهره بگیرد. مثلاً آموزگار حرف «ن» را به کودک می آموزد. او باید آن را یاد بگیرد و کلمه هایی را که در آن ها حرف «ن» به کار رفته است، بخواند و بنویسد و در همه جا آن را بازشناسد.

در این نوع از روش های آموزش کودکان، از کودک می خواهند که از راه های مختلف دانسته های خود را بازگو کند. در واقع بدین گونه از او بطور مستقیم امتحان می گیرند و با نمره دادن میزان دانسته های او را می سنجند. در آموزش مستقیم کودک مقید و محدود است. باید بنشیند، مشاهده کند، گوش بدهد، یاد بگیرد، تمرین کند و در چهارچوب معینی فعالیت داشته باشد.

روش های آموزش کودکان به صورت غیرمستقیم

در آموزش غیر مستقیم هدف وسعت پیدا می کند و مفاهیم متعدد و گوناگون می شوند. هرکودکی، هرقدر بخواهد و بتواند کشف می کند و یاد می گیرد. محدوده ای برای او تعیین نمی شود. آموزش برایش جنبه بازی و سرگرمی پیدا می کند. می تواند خود برنامه اش را تنظیم کند و پرسش های گوناگون در زمینه آنچه فهمیده و کشف کرده است، مطرح کند. امتحان و نمره ای در کار نیست.

آموزش پیش از دبستان را در بیشتر کشورهای جهان نوعی آموزش غیر مستقیم می دانند.

به طور کلی این نوع از روش های آموزش کودکان با روحیه جستجوگر و کنجکاو و فعال کودک سازگارتر است و او را به شوق و ذوق بیشتر برای اکتشاف و یادگیری برمی انگیزد. با رشد بدنی او نیز مناسب تر است؛ زیرا از نشستن زیاد از اندازه او جلوگیری می کند و او را به حرکت و فعالیت وامیدارد. با یاد گرفتن به معنای واقعی نیز هماهنگی بیشتری دارد. چون تنها توانایی درک و علاقه مندی کودک سبب می شود که میزان یادگیری او گسترش یابد.

چه زمانی می توان از روش آموزش غیرمستقیم استفاده کرد؟

جز در موارد معین آن هم مثلاً در یادگیری یک ترانه یا تمرین، بعضی از آداب معاشرت یا بعضی از عادت های بهداشتی، نباید از فنون آموزش مستقیم در کودکستان بهره جست. حتی این ها را نیز تا حد امکان باید به شکل آموزش غیر مستقیم، یعنی به صورت بازی و فعالیت اجتماعی، به کودکان عرضه کرد تا با اشتیاق به آن روی بیاورند.

دفترسرمشق، آموزش خواندن و نوشتن و حساب کردن، نمره و تکلیف شب، تشویق و تنبیه، جریمه، گرفتن دست بچه و کمک کردن به او برای نوشتن، یا پرسیدن آموخته ها به صورت سؤال و جواب در کلاس های کودکستان از اشتباه های بزرگ است که نتیجه ای منفی دارد و کودک را از یادگیری واقعی باز می دارد و حتی کودکان فعال و جستجوگر را افسرده و خسته می کند. ممکن است عده ای از خانواده ها که خود کمتر تجربه ای از آموزش غیر مستقیم دارند، از بین روش های آموزش کودکان این روش را بپسندند؛ اما مربی باید از آن به طور کامل بپرهیزد و تا جایی که امکان دارد امتیازهای آموزش غیر مستقیم را به خانواده ها یاد آور شود.

در واحد توانبخشی مجتمع تبسم، ضمن ارائه خدمات ارزیابی شنوایی و گفتاردرمانی، آموزش های گروهی به کودکان در قالب بازی گروهی ویژه کاربران سمعک و کاشت حلزون انجام می شود.