۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 0 دیدگاه

مشکلات رفتاری کودکان

برخی از کودکان مشکلات رفتاری دارند و به ویژه در سنین پایین تر نمی توانند کنترل مناسبی بر رفتارشان داشته باشند. اما به هر حال عمدی در کار نیست. باید به کودکانمان آموزش دهیم که چگونه رفتار کنند. رفتار مطلوب را با او تمرین کنیم و هر بار که کودک رفتار مطلوب را انجام داد، او را تشویق کنیم.

علت مشکلات رفتاری کودکان هر چه باشد، ما می توانیم نقش مؤثری در تغییر رفتار او داشته باشیم. اگر به موقع عمل کنیم مشکلات رفتاری کودکانمان آسان تر برطرف می شود و در آینده تداوم نخواهد داشت. ما و فرزندانمان می توانیم آینده بهتری بسازیم.

مشکلات رفتاری کودکانفقط با بزرگ شدن کودکان، مشکلات رفتاری آن ها برطرف نخواهد شد. اگر می خواهیم یاد بگیرند، باید از همین کودکی به او آموزش دهیم. هیچ کودکی به خودی خود یک بزرگسال موفق نخواهد شد. بلکه باید مثل یک باغبان در هر زمان از او مراقبت کنیم، حمایتش کنیم، دوستش بداریم و در صورت لزوم به او آموزش دهیم.

همیشه راهی برای بهتر شدن هست و همیشه امیدی برای بهتر شدن رفتار کودکانمان وجود دارد.

می توانیم در تربیت کودکانمان مؤثر بوده و نقش مثبتی داشته باشیم.

هر وقت شروع کنیم دیر نیست؛ ولی هر چه زودتر شروع کنیم، بهتر است.

من فرزندم را بی هیچ قید و شرطی و در همه حال دوست دارم. اگرچه برخی از رفتارهای نامطلوب فرزندم گاهی مرا آزاد می دهد؛ ولی می دانم که او فرزند خوبی است. فقط باید به او یاد بدهم که چگونه رفتار کند.

مهارت های فرزندپروری در این مسیر بسیار کمک کننده است. از جمله این مهارت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مهارت توجه کردن
  • روش های تشویق کردن
  • مهارت نادیده گرفتن
  • روش صحیح دستور دان به کودک
  • استفاده درست از محرومیت (تنبیه کردن)
  • و …

نتیجه مهارت فرزندپروری دوست داشتن، درک کردن و پرورش درست کودک است.