آشنایی با تیم ارزیابی شنوایی

دکتر مجید کریمی شنوایی شناس

دکتر آرش بیات شنوایی شناس

فرشته مستان شنوایی شناس

حسین ممبینی شنوایی شناس

نوح رفعتیان شنوایی شناس

یاسمین رحیمی شنوایی شناس