آشنایی با تیم ارزیابی شنوایی

دکتر مجید کریمی شنوایی شناس

دکتر آرش بیات شنوایی شناس

فرشته مستان شنوایی شناس

حسین ممبینی شنوایی شناس

الهام منصوری منش شنوایی شناس