Auditory Brainstem Response (ABR)

پاسخ های شنیداری ساقه مغز

ABR یکی از پرکاربرد ترین پاسخ های برانگیخته شنیداری است که برای تعیین آستانه شنوایی و تشخیص محل ضایعه برای کودکان و بزرگسالانی که قادر به همکاری نمی باشند، از آن استفاده می شود.

در کودکان زیر ۶ ماه در حالی که خوابیده اند به راحتی  آستانه ها به دست می آیند. در کودکان بین ۶ ماه تا ۷ سال با استفاده از مواد بیهوشی انجام می شود و آستانه ها تحت تأثیر مواد بیهوشی قرار نمی گیرند.