Auditory Steady State Response (ASSR)

پاسخ های پایدار شنوایی

ASSR جزء تست های عینی است که در ارزیابی شنوایی برای کودکان و بزرگسالان و افراد سخت آزمون استفاده می شود.

از آنجایی که آزمون ASSR همچون آستانه های رفتاری در ادیوگرام رسم می شود و ویژگی فرکانسی دارد محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در ASSR به علت ویژگی فرکانسی می توان  آستانه شنوایی را در فرکانس های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز به دست آورد.