HEAR Lab

ارزیابی قشر شنوایی

تست شنوایی کورتیکال، جدیدترین روش سنجش شنوایی نوزادان و کودکان و افرادی که توانایی تکلم و یا پاسخ رفتاری ندارند، می باشد و برای تشخیص این که آیا مغز به صداهای بخصوص، پاسخ الکتریکی تولید می کند یا نه، بکار می رود.