Oto Acoustic Emission (OAE)

تست OAE اولین آزمونی است که در برنامه غربالگری شنوایی نوزادان منظور بررسی عملکرد حلزون شنوایی بکار برده می شود.

تست OAE می تواند انسدادهای کانال گوش، وجود مایع در گوش میانی و آسیب های سلول های مویی بیرونی حلزون شنوایی را آشکار سازد.