Play Audiometery

این تست معمولاً در کودکان ۳ تا ۵ سال و در سن رشد انجام می شود.

در این تست از اسباب بازی به عنوان مثال توپ یا لوگو برای جلب توجه و شرطی کردن کودک نسبت به صدا استفاده می شود تا کودک یاد بگیرد هر وقت صدا را بشنود توپ یا لوگو را به درون سبد بیاندازد.