Pure Tone Audiometry (PTA)

ادیومتری تن خالص

این تست در اتاقکی آرام و ضدصوت انجام شده و در آن میزان کم شنوایی (خفیف، متوسط، شدید، عمیق) و نوع آن (انتقالی، حسی-عصبی و آمیخته) مشخص می شود.

در این آزمایش اصوات بوق مانندی به گوش‌های فرد آزمایش شونده فرستاده می‌شود و فرد باید در هر بار شنیدن اعلام کند که صدا را شنیده است.