Tympanometry

تمپانومتری

در این تست وضعیت پرده گوش و گوش میانی مشخص می شود.

برای انجام این آزمون پروب گوشی دستگاه، داخل کانال گوش قرار می گیرد و با تغییر فشار واکنش پرده گوش را نسبت به صوت ثبت می کند.