سمعک

سمعک وسیله ای است که اصوات را به شکل بلندتر و واضح تر در اختیار فرد استفاده کننده قرار می دهد.

هدف استفاده از سمعک این است که تا حد امکان همه صداهای گفتاری راحت و واضح شنیده شوند.

صدایی که میکروفون جمع آوری می کند، از طریق آمپلی فایر تقویت شده و به وسیله یک لوله و قالب به گوش منتقل می شود. قالب باید دقیقاً داخل گوش قرار گیرد تا بهترین کیفیت صدا ایجاد شود. برای ساخت قالب اصلی از یک قالب اولیه استفاده می شود.

سمعک اهواز - شنوایی سنجی اهواز

خدمات تخصصی

سمعک اهواز - شنوایی سنجی اهواز

تجویز انواع سمعک

سمعک اهواز - شنوایی سنجی اهواز

تنظیم انواع سمعک

سمعک اهواز - شنوایی سنجی اهواز

ساخت انواع قالب