پرسش و پاسخ

۱ - ساعت کاری کلینیک به چه صورت می باشد؟

روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه در شیفت صبح از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و در شیفت عصر از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰

روزهای یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۲۱:۰۰

پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰

کلینیک در روزهای تعطیل رسمی تعطیل می باشد.