ارزیابی وزوز گوش

تشخیص درست و درمان صحیح و مؤثر وزوز نیازمند همکاری تنگاتنگ متخصصین مختلف می باشد. 

در مجتمع فوق تخصصی گوش، حلق و بینی و توانبخشی شنوایی و گفتار تبـــــسم ارزیابی های تخـــــصصی وزوز گــوش با حضور متخصصین گوش و حلق و بینی (۳ نفر)، دکترای شنوایی شناسی (۲ نفر) کارشناس شنوایی شناسی  (۳ نفر)، روان پزشک (۱ نفر)و  روان شناس  (۲ نفر) صورت می پذیرد.

درمان وزوز گوش در اهواز - شنوایی سنجی اهواز

روش های ارزیابی وزوز گوش

ارزیابی تخصصی حساسیت شنوایی (آزمون های رفتاری و الکتروفیزیولوژیک)

ارزیابی سطح بلندی و زیر و بمی وزوز

ارزیابی های روان شناسی

ارزیابی های بیش شنوایی

در پایان ارزیابی های صورت گرفته، نوع و علت وزوز بیمار مشخص شده و راه کارهای درمانی متناسب با آن ارائه می گردد.