بیش شنوایی

بیش شنوایی (هایپراکوزیس) حالتی است که طی آن سیستم شنوایی شما نسبت به اصوات خاصی حساس تر شده و باعث می شود آن اصوات، بلندتر از حالت واقعی خود  به نظر برسند. این حساسیت غیرطبیعی به صدا در پی تغییراتی در نحوه پردازش اصوات در مغز به وجود می آید و معمولاً در فرکانس های خاصی رخ می دهد. بیش شنوایی اغلب با وزوز گوش همراه می باشد که در صورت تداوم می تواند منجر به افزایش سطح استرس بیمار شود.