آشنایی با تیم کاشت حلزون شنوایی

دکتر نادر صاکی جراح گوش، حلق و بینی

دکتر سهیلا نیک اخلاق جراح گوش، حلق و بینی

دکتر عبدالمجید کثیری جراح گوش، حلق و بینی

دکتر مجید کریمی شنوایی شناس

دکتر آرش بیات شنوایی شناس

فرشته مستان شنوایی شناس

حسین ممبینی شنوایی شناس

الهام منصوری منش شنوایی شناس

حسین باقری پور گفتاردرمان

طاهره محمدطاهری گفتاردرمان

سحر ممبینی گفتاردرمان

زینب نوروزی گفتاردرمان

مهسا مدرس گفتاردرمان

مهتاب رحیمی گفتاردرمان

سمیرا میرهاشمی گفتاردرمان

مریم مردانی گفتاردرمان

فاطمه محمدیان گفتاردرمان

نجمه داوران گفتاردرمان

ریحانه ربیعی گفتاردرمان

مرضیه خلیلیان گفتاردرمان

سمیه همتی فر گفتاردرمان

سمیه منیری روان شناس و مربی

پرستو رمضانی نسب روانشناس و مربی

لیلا علاقی روان شناس و مربی