آشنایی با تیم کاشت حلزون شنوایی

دکتر نادر صاکی جراح گوش، حلق و بینی

دکتر سهیلا نیک اخلاق جراح گوش، حلق و بینی

دکتر مجید کریمی شنوایی شناس

دکتر آرش بیات شنوایی شناس

فرشته مستان شنوایی شناس

حسین ممبینی شنوایی شناس

نوح رفعتیان شنوایی شناس

یاسمین رحیمی شنوایی شناس

حسین باقری پور گفتاردرمان

طاهره محمدطاهری گفتاردرمان

سحر ممبینی گفتاردرمان

فاطمه محمدیان گفتاردرمان

زینب نوروزی گفتاردرمان

خانم قبادی نیا گفتاردرمان

نیلوفر جلیلی گفتاردرمان

دنیا حاتمی گفتاردرمان

فاطمه داراپور گفتاردرمان

سمیه همتی فر گفتاردرمان

سمیه منیری روان شناس و مربی

پرستو رمضانی نسب روانشناس و مربی

مریم رومزی روان شناس و مربی