آفازی و سکته مغزی

آفازی یا زبان پریشی یک اختلال در گفتار و زبان است که به دنبال بروز سکته مغزی رخ می دهد. در این وضعیت خونرسانی به بخشی از مغز که مسئول گفتار و زبان است برای لحظاتی دچار مشکل می شودیا در آن منطقه خونریزی اتفاق می افتد که نتیجه آن از کار افتادن موقت یا دائم آن قسمت است.

پس از بروز سکته و گذر از دوره حاد، یک دوره طلایی جهت بهبود آسیب های ایجاد شده وجود دارد که معمولاً حدود ۶ ماه است. در صورتی که فرد به یکی از انواع آفازی دچار شده باشد، با انجام جلسات گفتاردرمانی می تواند همه یا بخشی از مهارت های از دست رفته را (با توجه به شدت ضایعه) مجدداً بدست آورد.

مطالب آموزشی