اختلالات خواندن و نوشتن

برخی از کودکان با ورود به سن مدرسه در ماه های اول با مشکلات عمده در شناسایی حروف الفبا و ترکیب آن ها با یکدیگر روبرو می شوند. معلمان این کودکان معمولاً گزارش می کنند که این کودکان عموماً از نوشتن جا می مانند، صداها را اشتباهاً به جای یکدیگر می نویسند یا به طور کلی هیچ گونه توانایی خواندن و نوشتن ندارند.

این کودکان ضمن اینکه نیاز به انجام ارزیابی های پایه شنیداری دارند، باید مورد ارزیابی مهارت های توجه وتمرکز و پیش نیازهای خواندن و نوشتن قرار گیرند.

آسیب شناس گفتار و زبان (گفتاردرمان) جنبه های مختلف گفتار و زبان این کودکان را ارزیابی می نماید و راهکارهایی را به شما پیشنهاد می کندتا با انجام آن به تدریج این مشکل برطرف شود و به روند عادی در مدرسه بازگردد.

مطالب آموزشی