بلع

عمل بلعیدن فرآیند انتقال لقمه غذا از دهان به معده می باشد. فرآیندی که به هماهنگی پیچیده ای با تنفس و سیستم حسی ـ حرکتی وابسته است. این هماهنگی موجب تغذیه مناسب و حفاظت از مسیر هوایی حین تغذیه می شود.

در صورت وجود علائم مشکل بلع، وجود بیماری هایی مثل فلج مغزی، سندروم داون و بیماری های مزمن ریوی و … و عدم رشد مهارت های تغذیه ای متناسب با سن معیار، جهت بررسی به آسیب شناس گفتار و زبان (گفتاردرمان) مراجعه کنید.

آسیب شناس گفتار و زبان براساس مشکل و سن، طرح ریزی درمان را برعهده دارد.

مطالب آموزشی