تأخیر گفتار

کودکان همانگونه که مراحل رشد حرکتی خود را طی می کنند و پس از نشستن، می ایستند، راه می روندو می دوند، مراحل رشد گفتار خود را نیز مرحله به مرحله طی می کنند.

از کودک در هر بازه سنی انتظارات گفتاری خاصی می رودکه اگر به این سطح از انتظارات نرسد، دچار تأخیر گفتار شده است. اگر کودکی در سن مورد نظر تعداد کلمات و یا جملات متناسب با سن خود را درک یا بیان نکند، به معنی عقب افتادن از روند طبیعی رشد گفتار است و می بایست با مراجعه به گفتاردرمان نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد.

مطالب آموزشی