آشنایی با تیم گفتاردرمانی

حسین باقری پور مسئول فنی

طاهره محمدطاهری گفتاردرمان

سحر ممبینی گفتاردرمان

فاطمه محمدیان گفتاردرمان

زینب نوروزی گفتاردرمان

خانم قبادی نیا گفتاردرمان

نیلوفر جلیلی گفتاردرمان

دنیا حاتمی گفتاردرمان

فاطمه داراپور گفتاردرمان

سمیه همتی فر گفتاردرمان