آشنایی با تیم گفتاردرمانی

حسین باقری پور مسئول فنی

طاهره محمدطاهری گفتاردرمان

سحر ممبینی گفتاردرمان

زینب نوروزی گفتاردرمان

مهسا مدرس گفتاردرمان

مهتاب رحیمی گفتاردرمان

سمیرا میرهاشمی گفتاردرمان

مریم مردانی گفتاردرمان

فاطمه محمدیان گفتاردرمان

نجمه داوران گفتاردرمان

ریحانه ربیعی گفتاردرمان

مرضیه خلیلیان گفتاردرمان

سمیه همتی فر گفتاردرمان