صوت و استروبوسکوپی ​

حنجره عضو تولید کننده صدا در انسان و مدخل ورود و خروج هوا می باشد. عوامل مختلفی می توانند ساختارو عملکرد حنجره را با مشکل مواجه کنند که نتیجه آن تغییر در کیفیت صدا، احساس جسم خارجی در گلو، مشکلات محدود در بلع و حتی بروز سرفه های ناخواسته و اختلال در تنفس باشد. 

اولین قدم برای بررشی مشکلات حنجره مراجعه به پزشک گوش، حلق و بینی می باشد. پزشک ضمن انجام ارزیابی های بالینی جهت اطمینان از وجود یا عدم وجود ضایعه و اختلال عملکرد حنجره فرد را برای استروبوسکوپی (تصویربرداری از حنجره) به گفتاردرمان ارجاع می دهد.

استروبوسکوپی یک تصویربرداری مستقیم و نوعی اندوسکوپی می باشد که تصاویری با کیفیت از حنجره و عملکرد تارهای صوتی ارائه می دهد و مسیر درمان را توسط پزشک تسهیل می کند.

مطالب آموزشی