پرسش و پاسخ

۱ - ساعت کاری کلینیک به چه صورت می باشد؟

شنبه تا چهارشنبه در شیفت صبح از ساعت ۸ الی ۱۴ و در شیفت عصر از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰

پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴

کلینیک در روزهای تعطیل رسمی تعطیل می باشد.